Algemene Voorwaarden

De meisjes van Ommen is een supermarkt in Biologische levensmiddelen. Wij stellen ons als doel om onze klanten, te voorzien in Biologische kwalitatief hoogwaardige producten, zoveel mogelijk van regionale origine. Speerpunten van onze organisatie zijn; Eerlijk, Heerlijk en Puur Lokaal, Speciaal & Biologisch.

Artikel 1 – Algemeen
Door het enkel plaatsen van een order en/of de ontvangst van de geleverde goederen aanvaardt de koper/opdrachtgever de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden en geeft, tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen, aan akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Leveringsvoorwaarden. Koper/ opdrachtgever aanvaardt dat eventuele leveringsvoorwaarden van koper/opdrachtgever derhalve uitgesloten worden.

Artikel 2 – Aanbiedingen/offertes
2.1 Aanbiedingen/offertes van De meisjes van Ommen in welke vorm dan ook zijn immer vrijblijvend. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Alle prijzen aangeboden door De meisjes van Ommen zijn in Euros, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Alle prijzen zijn inclusief BTW. De meisjes van Ommen is niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.
2.3 De meisjes van Ommen behoud zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel te annuleren.

Artikel 3 – Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen De meisjes van Ommen en koper/ opdrachtgever komt tot stand op het moment van aanvaarding van een order door De meisjes van Ommen.
3.2 De overeenkomst tussen De meisjes van Ommen en koper/ opdrachtgever zal weergegeven worden in een opdrachtbevestiging. Gewenste wijzigingen vanuit de koper/opdrachtgever in de overeenkomst dienen tijdig door koper/opdrachtgever via te doen gebruikelijke weg bij De meisjes van Ommen gemeld te worden. Wijzigingen zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging van de kant van De meisjes van Ommen.
3.3 Het onverhoopt niet plaats vinden van een opdrachtbevestiging, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overeenkomst. Meegeleverde pakbon zal in dit geval de overeenkomst weergeven. In die gevallen dat een overeenkomst geen opdrachtbevestiging/pakbon vereist, geeft de factuur de overeenkomst weer.
3.4 De overeenkomst is slechts geldig op de producten/diensten weergegeven op de opdrachtbevestiging dan wel pakbon en of factuur.

Artikel 4 – Melding van gebreken
4.1 Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na feitelijke afgifte van de order gemeld te worden aan De meisjes van Ommen. Overige gebreken dienen binnen gerede tijd na ontdekking of binnen de tijd waarbinnen deze gebreken redelijkerwijs ontdekt hadden moeten worden gemeld te worden. Na verstrijken van voormelde termijnen vervalt het recht voor koper/opdrachtgever zich op enig gebrek te beroepen. Het is na verstreken termijnen geheel ter beoordeling van De meisjes van Ommen of een melding van een gebrek als nog geaccepteerd wordt. Uit eventuele acceptatie na gestelde termijn kunnen geen toekomstige rechten ontleend worden.
4.2 Bij discussie over een volgens art. 4.1 correct aangemeld gebrek, heeft De meisjes van Ommen immer het recht om foto’s van de aangaande producten op te vragen. Opgevraagde foto’s dienen duidelijk en volgens de aanwijzingen van De meisjes van Ommen gemaakt te worden. Koper/ opdrachtgever beslecht bij in gebreke blijven van het voorzien in correct foto materiaal, de discussie ten voordele van De meisjes van Ommen. Bij discussie over grotere partijen, het begrip grotere partijen is volledig ter discretie van De meisjes van Ommen in te richten, is De meisjes van Ommen gerecht om de partij bij koper/opdrachtgever na aflevering te inspecteren, om zo geschil te beslechten. Inspectie zal binnen redelijk haalbare termijn geschieden, met in achtname van de bederfelijkheid van de ter discussie staande producten.
4.3 Onder gebreke is te verstaan, afwijking in gewicht, afwijking in getal, grove afwijking in maat, of een afwijking in kwaliteit van het door de klant redelijkerwijs te verwachten product.
4.4 Goederen die in gebreke zijn, blijven eigendom van De meisjes van Ommen. Koper/Opdrachtgever heeft het recht om deze goederen, mits volgens art. 4.1 tijdig in gebreke gemeld, in zijn geheel retour aan te bieden aan De meisjes van Ommen, en na retournering van de factuur te laten schrappen. Tevens behoudt De meisjes van Ommen zich het recht om de in gebreke zijnde goederen zonder opgave van reden retour te nemen, en na retournering van de factuur te schrappen.
4.5 Koper/opdrachtgever heeft het recht vervanging te eisen mits het gebrek niet te gering is. Vervanging kan slechts geëist worden als er binnen redelijke termijn door De meisjes van Ommen in vervanging voorzien kan worden. Tevens dient er een redelijke verhouding te zijn tussen de schade van het gebrek en de door De meisjes van Ommen te maken kosten om in vervanging te voorzien.
4.6 Alle andere mogelijke oplossingen aangaande het verwerken van correct, volgens art. 4.1, aangemelde in gebreke zijnde goederen gebeurt uitsluitend met de goedkeuring van De meisjes van Ommen.

Artikel 5 – Ontbinding van de overeenkomst
5.1 Indien de koper/opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van faillissementsaanvraag, faillissement, liquidatie van de koper/opdrachtgever of aangevraagde of verkregen surseance van betaling van de koper/opdrachtgever, heeft verkoper/ opdrachtnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle door verkoper/opdrachtnemer verder toekomende rechten. In vorenbedoelde gevallen zullen voorts alle vorderingen op de koper/opdrachtgever terstond ten volle opeisbaar zijn.
5.2 De meisjes van Ommen heeft, wanneer de overeenkomst met koper/opdrachtgever op de voet van art. 5.1 of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 6 – Betaling
6.1 Betaling voor geleverde goederen dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum middels het afgeven van een toestemming door koper/opdrachtgever tot automatische incasso. Afwijking hiervan kan slechts na schriftelijke instemming van De meisjes van Ommen
6.2 Alle betalingen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeen-gekomen, zullen in de week na levering gefactureerd/geïncasseerd worden.
6.3 Geleverde producten blijven eigendom van De meisjes van Ommen totdat betaling plaats heeft gevonden.
6.4 Koper/opdrachtgever is in verzuim op de dag na de dag waarop betaling had moeten plaatsvinden.
6.5 Online bestellingen dienen altijd vooraf betaald te worden. Kopen op factuur is alleen mogelijk na afspraken hierover met De meisjes van Ommen. De meisjes van Ommen behoudt zich het recht indien koper/opdrachtgever in verzuim is om de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen ten laste van de koper/opdrachtgever. Onder deze kosten kunnen naast kosten voor incasso, gerechtsdeurwaarders en advocaten ook salaris kosten van personeel van De meisjes van Ommen vallen. Voor de berekening van de kosten zal gebruikt gemaakt worden van het incassotarief geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.
6.6 Op alle in verzuim zijnde vorderingen zal de op dat moment geldende wettelijke rente voor handelstransacties van toepassing zijn.
6.7 Door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper/ opdrachtgever uitdrukkelijk, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 7 – Levering en levering statiegeld flessen
7.1 Levering vindt plaats door De meisjes van Ommen, bij aflevering van de op overeenkomst vermelde producten, op het bedrijf van de koper/ opdrachtgever. Verkiest de koper/opdrachtgever afhalen bij De meisjes van Ommen of vervoer door derden tevens af te halen bij De meisjes van Ommen, dan is levering gedefinieerd als zijnde de overdracht van de op overeenkomt vermelde producten, van een medewerker van De meisjes van Ommen aan afhaler. Pakketten worden met PostNL verstuurd met maximum per pakket tot 10 kg. (formaat pakket; 10 x 5 x 5 cm.). Maximaal per bestelling worden er 2 pakketten verzonden. Bestellingen vanaf 30 kg. of 3 pakketten moeten worden afgehaald bij De meisjes van Ommen.
7.2 Vanaf moment van levering gaat het risico over van De meisjes van Ommen op koper/opdrachtgever. Er worden geen alcoholische producten verkocht en geleverd aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel zal De meisjes van Ommen om een geldig legitimatiebewijs vragen.
7.3 Moment van levering zal uiterlijk de dag na plaatsing van order geschieden, tenzij nadrukkelijk anders verzocht door koper/opdrachtgever of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen door De meisjes van Ommen met koper/opdrachtgever.
7.4 Het tijdstip van levering is in zijn geheel ter discretie van De meisjes van Ommen. Het tijdstip van levering zal in geval van uitblijven van overleg over tijdstip van levering geschieden tussen 7uur des ochtends en 6 uur des middags. Tijdstip voor te leveren producten af te halen door koper/opdrachtgever of derden ten behoeve van koper/opdrachtgever zal geschieden binnen normale kantoor uren, zijnde tussen 9 uur des ochtends en 5 uur des middags, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeen gekomen
7.5 De meisjes van Ommen poogt met al haar kopers/opdrachtgevers een zo goed mogelijke afspraak te maken omtrent tijdstip van levering. Daar tijdstip van levering aan vele buiten de macht van De meisjes van Ommen liggende factoren afhankelijk is, kan De meisjes van Ommen niet aansprakelijk gehouden worden bij afwijking van tijdstip van levering. Tenzij er sprake is van een grove onverklaarbare afwijking van tijdstip van levering, of tenzij anders met koper/opdrachtgever schriftelijk overeengekomen is.
7.6 Met verpakkingsmateriaal zijnde statiegeld flessen en of andere emballage verstrekt op leenbasis aan koper/opdrachtgever dient zorgvuldig door koper/opdrachtgever omgegaan te worden.
7.7 Koper/opdrachtgever is gerechtigd om te allen tijde emballage te retourneren tegen volledige vergoeding van statiegeld. Koper/ opdrachtgever kan echter nooit emballage inleveren bij De meisjes van Ommen dan uitgeleend door De meisjes van Ommen aan koper/ opdrachtgever. Tevens is De meisjes van Ommen ten allen tijde gerechtigd om zonder opgave van reden aan koper/opdrachtgever geleende emballage per ommegaande terug te eisen.
7.8 Bij levering van statiegeld flessen zullen deze statiegeld flessen vermeld staan op de overeenkomst/pakbon. De geleverde statiegeld flessen dienen in overeenstemming te zijn met de vermelde statiegeld flessen op de
overeenkomst/pakbon.
7.9 Fouten in de vermelding van statiegeld flessen op de overeenkomst dienen volgens de procedure van art. 4.1 gemeld te worden.

Artikel 8 – Retouren
8.1 Producten die retour genomen dienen te worden, dienen op deugdelijke wijze als zodanig door koper/opdrachtgever aangeboden te worden. Alle retour aangeboden producten dienen op de voor het product van toepassing zijnde temperatuur opgeslagen te worden.
8.2 Retour aangeboden statiegeld flessen/emballage dienen veeg schoon en deugdelijk gestapeld/gesorteerd aangeboden te worden. De meisjes van Ommen behoudt zich het recht om verdere bindende voorwaarden voor de manier van aanbieden van retour te nemen statiegeld flessen/emballage op te stellen. Eventueel voortvloeiende kosten/schade uit het aanbieden van vuile en of ondeugdelijke gestapelde/gesorteerde statiegeld flessen/emballage kunnen doorbelast worden.

Artikel 9 – Overige bepalingen
9.1 De meisjes van Ommen behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom (merken) in verband met geleverde producten uitdrukkelijk voor.
9.2 Op alle overeenkomsten gesloten door De meisjes van Ommen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse tekst is maatgevend.